gpw

Polityka prywatności

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 76 lok. 6, 00-712 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000389477, nr NIP: 5213609756, nr REGON: 14298526000000 o kapitale zakładowym w wysokości 660 000 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 0/100 groszy), email: contact@playway.com, tel.: +48 535535311, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: rozporządzenie RODO).

PLAYWAY S.A. przetwarza dane osobowe osób fizycznych z poszanowaniem przepisów rozporządzenia RODO oraz polskich przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.).

PLAYWAY S.A. stosuje środki organizacyjne oraz techniczne w celu zabezpieczenia danych osobowych, które przetwarza. W spółce obowiązuje wewnętrzny Regulamin przetwarzania danych osobowych wraz z procedurą bezpieczeństwa. Administrator nie przetwarza danych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa a w szczególności nie udostępnia danych osobowych osobom nieupoważnionym oraz podmiotom przetwarzającym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony przekazanych im danych osobowych. Dane osób fizycznych mogą zostać przekazane także organom administracji publicznej w uzasadniających to okolicznościach prawnych i faktycznych.

PlayWay Spółka Akcyjna - registered office ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warsaw, Poland

design by: pawelkrol.it