gpw

Dywidenda

Zarząd Spółki zamierza regularnie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy.

Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.

Zarząd Spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości minimum 90% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym gdy spełnione łącznie zostaną dwa warunki:
a_ planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w bieżącym roku;
b_ po wypłacie dywidendy w kasie Spółki pozostanie minimum 15 mln zł gotówki.

Polityka dywidendowa Spółki na przyszłe lata może ulec zmianie, w zależności od wielkości możliwych inwestycji w kolejnych latach.

Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Spółki będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:
- osiągnięty przez Spółkę zysk netto;
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., w tym głównie inwestycje w nowe zespoły deweloperskie.

W zależności od wskazanych powyżej istotnych czynników, Zarząd kierując się maksymalizacją wartości akcji, może w poszczególnych latach rekomendować odmienny poziom dywidendy od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej.
Decyzja dotycząca dysponowania zyskiem Spółki, w tym decyzja co do wypłaty i wysokości dywidendy, należy każdorazowo do Walnego Zgromadzenia, które nie jest związane rekomendacją Zarządu. Rzeczywista wysokość ustalonej do wypłaty dywidendy może być przyjęta przez Walne Zgromadzenie na poziomie niższym od poziomów zakładanych w niniejszej polityce dywidendowej.

Mając powyższe założenia na uwadze Zarząd Spółki po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej Spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 2,38 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 15 708 000 zł.

PlayWay Spółka Akcyjna - registered office ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warsaw, Poland

design by: pawelkrol.it