gpw

Raporty roczne

2022

2022

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PlayWay za 2022 rok

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,533878

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe PlayWay za 2022 rok

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,533888

 

Załączniki:

List do Akcjonariuszy   

List do Akcjonariuszy - podpis  

Sprawozdanie z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.    

Sprawozdanie z działalności w 2022 – podpis  

Sprawozdanie z działalności w 2022 – podpis  

Sprawozdanie finansowe PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE  

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2022  

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2022  

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2022  

Informacja Zarządu PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego PlayWay S.A. za rok obrotowy 2022 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy 2022

Informacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej - podpis  

Informacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej - podpis  

Oświadczenie zarządu PlayWay S.A. z siedzibą w warszawie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy 2022  

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań - podpis

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań - podpis

Oświadczenie Rady Nadzorczej PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlayWay S.A. oraz sprawozdania z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

Oświadczenie Rady Nadzorczej PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PlayWay S.A  

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PlayWay S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2022 r.  

Sprawozdanie biegłego z badania – podpis  

 

 

PlayWay Spółka Akcyjna - registered office ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warsaw, Poland

design by: pawelkrol.it